Login

Zásada

Zásada, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký.

 

Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 50 ze dne 20. 1. 2005.

Znak a vlajka uděleny 8. 4. 2005.

 

Schválený popis znaku:

V zeleno-červeně polceném štítě vpravo zlatý pes ve skoku s červenou zbrojí, vlevo zlatá berla mezi zkříženými stříbrnými ostrvemi se čtyřmi (2+2) odvrácenými suky.

 

Poznámky:

Obec Zásada užívala po roce 1990 znaku, který měl podobou shodnou s úplným rodovým erbem Čouchů (Čúchů) ze Zásady (v červeném štítě stříbrný pes ve skoku se zlatým obojkem, na štítě přilba s červeno-stříbrnými přikryvadly a točenicí, s klenotem sedícího psa jako ve štítě). Korelace znaku a jména obce je sice zřejmá, ale je jen domnělá. Znak vznikl samovolným přičiněním obce a k užívání byl schválen zastupitelstvem. Tím byl celý proces konstituování ukončen.

Obcí Zásada zvolený znak měl však podstatné vady a postrádal potřebnou kvalitu.
Zásadním nedostatkem zásadského znaku byla nemožnost spojení pojmenování obce s erbem šlechtického rodu, byť by v jeho přídomku bylo obsaženo. Příčinou je neexistence šlechtického sídla v Zásadě a fakt, že rod Čúchů ze Zásady se psal podle jiné než „jablonecké“ Zásady. Zmatení způsobil August Sedláček, když napsal: „Ve vsi Zásadě nalezeny prý nepatrné zbytky tvrze při kopání základů k nynější škole“ (August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého, X., Praha 1895, s. 300). I když zpráva o tvrzi nezní jednoznačně, Sedláček bez dalších důkazů dodává, že po tvrzi se „nazýval Pešek Ocas ze Zásady, jenž byl r. 1362 - 1364 také pánem na Kalné“. V Ottově naučném slovníku (XXVII, s. 458), je doslova napsáno, že v Zásadě „bývalá tvrz byla původním sídlem rodu téhož jména“. Existence tvrze však byla historiky odmítnuta a tak se ani Čúchové po ní nemohli psát a psali se podle Zásady jinde.  

Ztotožnění přídomku „ze Zásady“ s obcí Zásada u Železného Brodu bylo ještě v roce 1957 prezentováno ve IV. díle Místních jmen v Čechách od autorské dvojice Profous a Svoboda (str. 733) s poznámkou, že kolísání tvaru Zásada a Zásadka ztěžuje identifikaci. Ale o dvacet let dříve Šimákovo zásadní dílo Středověká kolonizace v zemích českých z roku 1938 nepotvrzuje Sedláčkovu interpretaci a při popisu osídlení krajiny mezi Turnovem a Jabloncem vyjmenovává například Držkov ale nikoliv nedalekou Zásadu. Moderní literatura o českých hradech již nemá pochybnosti a o tvrzi v obci Zásada nemluví. Je to pochopitelné. Na základě „nepatrných“ zbytků, které „prý“ byly nalezeny, se o existenci tvrze nedalo seriozně uvažovat.  

Novodobá historiografie spojuje rod Čúchů ze Zásady s hradem Zásadkou u Mnichova Hradiště. I když toto spojení není doloženo jednoznačnými vztahy, je přesto do jisté míry podpořeno existencí listiny z roku 1378, ve které jsou jako ručitelé za jednoho klerika z Bakova (nad Jizerou) uvedeni Ješek Ocas ze Zásady a jeho stejnojmenný bratr. Prameny doložená působiště příslušníků rodu ze Zásady jsou poněkud vzdálená regionu Jablonecka. Do kraje okolo Železného Brodu pronikli Čúchové až po roce 1408, kdy Jan, maršálek králova dvora, koupil hrad Návarov a příslušné vsi. Přídomek ze Zásady však používal již dříve. Teoreticky je možné, že Čúchové měli přídomek nikoliv po opevněném sídle, ale po dvoru. Dosud stojící dvůr se jménem Zásada je pod hradem Frýdštejnem nedaleko Turnova.  Z uvedeného vyplývá, že volba erbu Čúchů ze Zásady pro znak obce nebyl volbou s nejlepšími vlastnostmi. 

Uvedené skutečnosti byly obecnímu úřadu v Zásadě sděleny autorem tohoto textu již v roce 1997. V roce 2005 přistoupila obec k řádnému konstituování obecního znaku s tím, že se zřekla původní podoby, která byla ve shodě s úplným erbem Čúchů ze Zásady a zvolila si znak nový, který se však od dřívějšího pochybení nedistancoval (viz popis výše).
 Navrhovatel nového znaku své písemné zdůvodnění začíná nepřijatelným konstatováním: „Po vesnici se již ve 2. polovině 14. století psali vladykové, sídlící dle A. Sedláčka na zdejší tvrzi“. Pak pokračuje ve stejném duchu: „...nejčestnější místo zaujímá připomínka domácího vladyckého rodu ze Zásady (lovecký pes – ohař...)“. Jiného charakteru je další výklad: „...a nejvýznamnější historické památky v obci, kostel sv. Prokopa (biskupská berla). Zkřížené stříbrné ostrve  v červeném poli jsou převzaty z erbu hrabat z Ehrenburgu, posledních feudálních držitelů Zásady“.  

Jestliže byla obec podrobně informována o nemožnosti spojovat rod Čúchů ze Zásady se vsí Zásada v okrese Jablonec nad Nisou, jako místem původu rodu, mohl mít tutéž informaci od obecního úřadu i navrhovatel. Přesto, užitím figury ohaře s výše uvedeným vysvětlením, vznikl nekorektní obecní znak. Spojení Čúchů a vsi Zásady je možné jedině prostřednictvím hradu Návarov, který Čúchové drželi a k jehož panství Zásada patřila.  


© Stanislav Kasík, 10. 5. 2010.

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting