Login

Lobendava

Lobendava, okres Děčín, kraj Ústecký.


Rozhodnutí předsedy PS PČR číslo 75 ze dne 15. 4. 2010.
Znak a vlajka uděleny dne 29. 4. 2010.

Schválený popis znaku:
V červeném štítě dva vztyčení odvrácení stříbrní lososi přeložení záštitou vztyčeného stříbrného meče se zlatým jílcem a provázeného nahoře zlatou a stříbrnou lilií.

Poznámky:
V roce 2004 vydalo nakladatelství Ladislav Horáček - Paseka v Praze a Litomyšli výpravnou publikaci PhDr. Petra Klučiny „Zbroj a zbraně. Evropa 6. - 17. století" (formát 22 x 30 cm, 683 str. textu a ilustrací včetně tří stran výběru odborné literatury). Na stranách 31 - 37 je zevrubně pojednáno o typologii středověkých mečů podle výzkumů provedených pány Petersenem, Wheelerem a Oakeshottem, samozřejmě s vyčerpávajícími ilustracemi.
Obecná figura, která je popsána jako „vztyčený stříbrný meč" je výtvorem „heraldického výtvarníka", který dal zřejmě průchod své „výtvarné licenci" a nakreslil něco, co mečem rozhodně nazvat nelze, má-li být kresbou míněn meč středověkých válečníků z uvedeného období.
Jsem toho názoru, že každá heraldická figura musí být určitým, tj. obecně zjistitelným, způsobem stylizována tak, aby ji bylo možno nakreslit pouze podle popisu; v tomto případě tak tomu bohužel není, poněvadž zobrazenou figuru lze nazvat nic neříkajícím názvem „jakási sečná zbraň" a v popisu by musela být uvedena její přesná podoba. Na tomto, a nejenom na tomto, místě je nutné rázně odmítnou oblíbenou floskuli některých heraldiků „... ať si to nakreslí jak chtějí ..." , poněvadž to by potom celá soustava heraldických figur mohla být zrušena a jejich kresba ponechána libovůli.
Podle mého názoru měl být znak vrácen navrhovateli k přepracování, resp. měla mu být doporučena odborná literatura.
Ve shora uvedené publikaci je na straně 31 vyobrazen meč s názvy jednotlivých částí. Již několikrát jsem upozornil, že termín „jílec" není souhrnným názvem pro záštitu (u kordů a jim podobných zbraní též koš), vlastní jílec a hlavici. Přesto je u popisů sečných a bodných zbraní tohoto charakteru tvrdošíjně jejich horní část takto nazývána; svědčí to o zřejmé neznalosti oborové terminologie, a o zavádění matoucích termínů do soustavy české heraldické terminologie, přestože lze použít termínů z příslušného oboru, aniž by se heraldický popis stal nedostatečným.

© Pavel Palát, 25. 1. 2012

Vyrobilo © Tvorba stránek Chabera

odkazy: Webhosting